Informace pro klienty GDPR

Informace pro klienty pohřební služby Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o., dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o., se sídlem Filmová 412, 760 01 Zlín, IČO 47901519, registrovaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8986.

Jaké osobní údaje Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. shromažďuje a zpracovává?

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, telefon, e-mail.

K jakým účelům Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. osobní údaje využívá a zpracovává?

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (řízení o reklamacích). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. údaje zpracovává?

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 3 let po zániku smluvního vztahu s Pohřebnictvím Zlín, spol. s r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Pohřebnictvím Zlín, spol. s r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na poskytnutí služby a bez některých údajů Pohřebnictví Zlí, spol. s r.o. nedokáže požadovanou službu poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, telefon, e-mail. jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo, IČO, DIČ, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, vámi poskytnuté v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na poskytnutí služeb.

Jakým způsobem Pohřebnictví, spol. s r. o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. služby spočívající v realizaci zpracování a přednesu smuteční řeči, hudebního doprovodu při smutečním obřadu a doručování pošty.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adrese krematorzlin@volny.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

Jak Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. zde

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o.

Menu